Achievements

Card image cap

Trương Đình Công Phú

Giải thưởng Học thuật 3 năm liên tiếp 2010, 2011 và 2012 và Giải Nhì cuộc thi Olympic Tiếng Anh, Quận Ba Đình

Card image cap

Trương Đình Công Phú

Giải thưởng Học thuật 3 năm liên tiếp 2010, 2011 và 2012 và Giải Nhì cuộc thi Olympic Tiếng Anh, Quận Ba Đình

Card image cap

Trương Đình Công Phú

Giải thưởng Học thuật 3 năm liên tiếp 2010, 2011 và 2012 và Giải Nhì cuộc thi Olympic Tiếng Anh, Quận Ba Đình

Card image cap

Trương Đình Công Phú

Giải thưởng Học thuật 3 năm liên tiếp 2010, 2011 và 2012 và Giải Nhì cuộc thi Olympic Tiếng Anh, Quận Ba Đình